در و مادر یک کودک هندی که با دستها و پاهای یک دوقلوی دیگر که به شکم او چسبیده و همراه با او در حال رشد هستند به دنبال پزشکی هستند تا فرزندشان را عمل کرده و او را از این اعضای اضافی رهایی ببخشند.بعضی از مردم ، دیپاک پاسوان هشت دست و پا را تجسم خدای هندوها، لاکشمی میدانند اما عده ای دیگر تصور میکنند که او شیطان است. عده ای از پرستش کنندگان برای او پول و گل میآورند ، اما بعضی از گمراهان به این پسر کوچک سنگ میزنند تا به تصور خودشان شیطان را از جسم او بیرون کنند.ویرش پاسوان پدر این کودک در این باره گفت : هر روز که میگذرد من آرزو میکنم که پزشکی پیدا میشد و فرزندم را عمل میکرد تا او هم بتواند یک زندگی طبیعی داشته باشد.

پاهای چسبیده به سینه دیپاک دقیقا به اندازه بقیه اعضای بدن او رشد کرده اند و به همین دلیل او در حال حاضر وزن سنگینی را حمل میکند. هنوز هیچ تصویر اشعه ایکسی از او گرفت نشده و به همین دلیل اثر داخلی این اعضای اضافه روی بدن او هنوز ناشناخته باقی مانده است.پدر و مادر این کودک هر روز کمتر از یک پوند درآمد دارند و به همین دلیل نمیتوانند هزینههای گران درمان او را فراهم کنند.این اولین بار نیست که کودکی با این خصوصیات در هند متولد میشود.

البته از این دست در کودکان در هندوستان تا کنون جندین نمونه دیده شده است که تصاویر آن را میبینید….

در سال ۲۰۰۵ لاکشمی تاتما با یک دوقلوی متصل به رانهای خود متولد شد.درست مانند دیپاک او به عنوان تجسمی از خدای چند عضوی هندوها مورد پرستش واقع میشد.او بعدها توسط یک پزشک و در طی یک عمل ۲۷ ساعته مورد جراحی واقع شد و اکنون میتواند راه برود و در مدرسه شرکت کند.این حالت زمانی اتفاق میافتد که یک دوقلو به طور کامل از یکدیگر جدا نشوند.یکی از دوقلوها به طور کامل به رشد خود ادامه میدهد و دیگری به صورت اعضای اضافه و متصل به آن رشد میکند.